«هــفــت قـدم تـــــــا تو»

همیشه هفت قدم تا تو فاصله دارم